BHP obowiązki pracodawcy

Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania i kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Jak widać mnogość przepisów i zakres odpowiedzialności sprawia że poważne podejście do kwestii związanej z zapewnieniem właściwych warunków na stanowiskach pracy wymaga odpowiedniego przygotowania oraz predyspozycji. Dlatego warto rozważyć powierzenia wszelkich spraw związanych z BHP odpowiedniemu specjaliście, uzyskując gwarancję bezpieczeństwa i zgodności z odpowiednimi przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem

Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który zawieraj tresci dotyczące poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane środki profilaktyczne, a także pouczenie dla stron postępowania powypadkowego

. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca zastępuje te substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia.

Warto wiedzieć że wszystkie zawarte w artykule informacje dotyczące BHP, mają swoje odzwierciedlenie w stosownych przepisach i nie stanowią podstawy prawnej do rozwiązywania wątpliwości natury prawnej. Wszystkie informacje zawarto jedynie w celu zobrazowania zakresu obowiązków właścicieli firm.

Tags:

Comments are closed.