Warszawa Adwokat

prawo mieszkaniowe, spółdzielcze i lokalowe w tym obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot jak również pomoc prawna mieszkańcom, w tym sprawy o podwyższenie opłat i czynszu, spory o ustalenie stosunku najmu, eksmisje oraz inne związane z nieruchomościami. prawo mieszkaniowe Kancelaria Adwokacka Warszawa

prawo ubezpieczeniowe- reprezentowanie Klientów w sądowych postępowaniach odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom lub przeciwko osobom odpowiedzialnym za powstanie szkody, itp., prawo ubezpieczeniowe
prawo administracyjne – m. in. sprawy o odszkodowanie, uzyskiwanie pozwoleń budowlanych, reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego (WSA i NSA), prawo ubezpieczeniowe Adwokat Warszawa

prawo gospodarcze, w tym w szczególności obsługa przedsiębiorców m. in. w zakresie: tworzenia spółek (stowarzyszeń i fundacji) jak również rejestracji oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych w Polsce, przeprowadzenie fuzji, podziałów oraz łączenia się spółek oraz likwidacji spółek, umowy cywilnoprawne związane z działalnością przedsiębiorców w tym sporządzanie wniosków o zmianę w KRS, prawo gospodarcze Kancelaria Adwokacka Warszawa

prawo cywilne – m. in. sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, podział majątku, zabezpieczenie i podział spadku, testamenty, zasiedzenie, służebności, sprawy wieczystoksięgowe, użytkowanie wieczyste, bezpodstawne wzbogacenie, zadośćuczynienie, rozwody,
prawo zamówień publicznych – m. in. sporządzanie protestów i odwołań. prawo cywiline Adwokat Anna Jakuć

prawo karne w tym prawo wykroczeń oraz karnoskarbowe, postępowanie w sprawach z udziałem nieletnich- reprezentacja Klienta na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, prawo karne Kancelaria Adwokacka Warszawa

prawo pracy: umowy o pracę, pracownicze spory prawne m. in. o przywrócenie do pracy, oraz odszkodowanie, w tym spory zbiorowe, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, regulaminy pracy i wynagradzania, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawy związane ze zwolnieniami grupowymi, prawo pracy prawo polskie

Tags:

Comments are closed.