Książeczki sanitarne

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wymaganego orzeczenia lekarskiego. W przypadku braku zmuszanego zaświadczenia lekarskiegowydanego przez lekarza, pracodawca ponosi odpowiedzialność jak za wykroczenie

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach zagrożenia na działanie czynników zagrażających życiu człowieka jest zobowiązany zapewnić im okresowe badania lekarskie /link]także: * po zatrzymaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami lub pyłami, * po zakończeniu pracy, jeżeli osoba ta wystąpi z wnioskiem o zlecenie jej na takie badania

[link=http://zdrowiesc.pl]Badaniom wstępnym nie podlegają osoby zatrudniane ponownie do pracy u określonego pracodawcy na to samo miejsce lub na stanowisko identycznych warunkach pracy, na podstawie następnej umowy o pracę zawartej zaraz po ukończeniu ubiegłej umowy z tym pracodawcą.

Badania okresowe i kontrolne winny być jeżeli to możliwe przeprowadzane w godzinach pracy. Za czas nie wykonywania pracy w związku z przeprowadzanym i badaniami pracownik nie traci prawa do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innego miasta, przypada mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych

Pracodawca jest musi zapewnić, aby prace, przy których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, były wykonywane przez nie mniej niż dwie osoby, w celu zapewnienia ochrony

Obowiązkiem pracownika jest poddawanie się pracowniczym i kontrolnym badaniom lekarskim i respektowanie zaleceń lekarskich. Osoba, która sprzeciwia się wzięcia udziału w wymaganym badaniom kontrolnym, narusza przepisy BHP, co obliguje pracodawcę do wymierzenia kary porządkowej

Tags:

Comments are closed.