Blog o finansach w pracach

Z finansowego punktu widzenia budżet jednostki samorządu terytorialnego jest planem finansowym określającym dochody i wydatki (oraz przychody i rozchody) jednostek samorządu na okres przyszły, tj. okres roku budżetowego. Na naszym blogu prezentujemy właśnie prace o podatkach.

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że projekt budżetu przygotowuje zarząd. Projekt ten wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zarząd przekłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, a dodatkowo przesyła założenia regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania. Bez zgody zarządu gminy organ stanowiący (rada) nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego.

Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (zasada uprzedniości). Zasada rocznego okresu budżetowego wynika z artykułu 51 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, według którego „Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy”. Można o tym przeczytać na naszym blogu w jednej z cytowanych prac. Na naszym blogu publikujemy najlepsze prace dyplomowe o podatkach.

Do głównych zasad budżetowych zaliczamy zasady: równowagi, zupełności, jedności, szczegółowości, specjalizacji, jawności, uprzedniości oraz rocznego okresu budżetowego. Zasada równowagi mówi o tym, że budżet jednostki samorządu terytorialnego powinien być równoważny, tj. wydatki trzeba dostosować do możliwości dotyczących dochodów.

Budżet powiatu, uchwalony w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych. Zgodnie z zasadą specjalizacji budżetu wydatki budżetowe powinny być przeznaczone na szczegółowo ustalone cele. Gospodarka finansowa gminy jest jawna, a wójt lub burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych (zasada jawności).

Tags:

Comments are closed.