Świadectwo charakterystyki lokalu

FORMA SPORZĄDZENIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej. Świadectwo w formie pisemnej powinno być oprawione w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Świadectwo w formie elektronicznej powinno być tożsame z wersją pisemną i zapisane w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycję.

KTO WYSTAWIA PASZPORT ENERGETYCZNY?
Paszport energetyczny może wystawić jedynie osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw.
Uprawnienia takie posiadają projektanci oraz osoby, które ukończyły studia podyplomowe lub zdały egzamin ministerialny i widnieją w rejestrze Ministra Infrastruktury.

BUDYNKI, KTÓRE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA
Obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej wprowadzono dla budynków i lokali mieszkalnych:
• nowo wybudowanych oddawanych do użytku; • sprzedawanych; • wynajmowanych; • przebudowanych, w których uległy zmianie parametry energetyczne.
Istnieją cztery rodzaje świadectw:
• dla budynku mieszkalnego; • dla budynku; • dla lokalu mieszkalnego; • dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

CEL WPROWADZENIA CERTYFIKATU?
Celem wprowadzenia certyfikatu budynków jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w certyfikacie właściciel, najemca, użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Tags:

Comments are closed.