Krajowy rejestr sądowy – KRS informacje o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego…

Każdy zainteresowany możne w siedzibie właściwego sadu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców i akta rejestrowe innych podmiotów, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi kolejne źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów możne się wiązać z podwyższonym ryzykiem.

Krajowy Rejestr Sadowy jest jawny
Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sady prowadza odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

Krajowy rejestr sądowy jest scentralizowana, elektroniczna baza danych zbudowana z trzech osobnych rejestrów:
. rejestru przedsiębiorców,
. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
. rejestru dłużników niewypłacalnych.
Krajowy Rejestr Sadowy został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sadowego jest ogólne udostępnienie szybkiej i żetelnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.
Ponadto Krajowy Rejestr Sadowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym miedzy innymi:
. informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
. zaległościach wobec ZUS,
Wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Tags:

Comments are closed.